• Leron Linens Double Diamond Quilt
  • Leron Linens Double Diamond Quilt

Hand-Quilted Throw

$647.50 $1,295.00
A lovely white throw, 52x80. In white 100% silk. Hand-sewn "double diamond" quilting.